وبلاگ ما يه مناره است ،يه نشانه از فرهنگ اسلامي و ايراني يك زن،وبلاگ ما يه مناره است يه چراغ كه نشان ميده افكار طلبگي ما را